Polityka prywatności

 

1. Definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument

 

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się pośrednio do osoby fizycznej, którą można na ich podstawie zidentyfikować.

 

Administrator danych osobowych – Administratorem danych użytkowników strony jest Cerebrum Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Centralna 2R, 86 – 031 Osielsko, KRS: 0000946096, NIP: , REGON:

 

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.

 

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca bezpośredni, bezpłatny kontakt tekstowy użytkownika strony z Administratorem.

 

Odbiorca danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest strona trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

 

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

2. Administrator Danych Osobowych

Cerebrum Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Centralna 2R, 86 – 031 Osielsko, KRS: 0000946096, NIP: , REGON: , zwany dalej „Administratorem” lub „Cerebrum” Kontakt z Administratorem: bpudelko@bartoszpudelko.pl

 

3. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Cerebrum jest dostępny pod adresem e-mail: bpudelko@bartoszpudelko.pl. Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Cerebrum, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

4. Postanowienia ogólne

Cerebrum jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony www.instytutcerebrum.pl i korzystaniem ze świadczonych na niej usług. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

 

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

 

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

 

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. B0 przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

Realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit. B – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit C

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit F

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy;

Rozpatrywanie reklamacji na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit F – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających właściwej realizacji zamówienia i wysokich standardów świadczenia usług;

Wykorzystanie wizerunku osób fizycznych celu promocji świadczonych usług na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit A – zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są:

 

Podmioty świadczące usługi hostingu i wsparcia IT dla administratora;

Podmiot świadczący usługi księgowe dla administratora;

Podmiot świadczący usługi bankowości elektronicznej.

7. Okres przechowywania danych

w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;

w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;

w celu rozpatrywania reklamacji – 6 lat;

w celu wykorzystania wizerunku – do momentu wycofania zgody;

w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji;

w celu profilaktyki zdrowotnej – 12 miesięcy od ostatniej wizyty u specjalisty.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

9. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Bartosz Pudełko.

 

10. Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem strony www.instytutcerebrum.pl

Za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie:

imię;

nazwa firmy;

adres e-mail;

temat;

treść zapytania.

 

W celu realizacji zamówienia przez stronę:

imię i nazwisko/ nazwa;

kraj/region;

dane do wysyłki;

nr telefonu;

adres e-mail.

 

11. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

 

Regulamin korzystania z Facebook.pl:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com:

 

https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Cerebrum staje się również administratorem Waszych danych.

 

Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jaki są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

 

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

 

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.elitepolska.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 

12. Jak dbamy o przetwarzane przez nas dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych;

Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;

Notyfikacja naruszeń;

Retencja danych;

Rejestr czynności przetwarzania danych;

Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 

13. Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 

14. Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę prywatności na tych stronach. Zachęcamy po przejściu na inną stronę www zapoznać się z polityką prywatności tej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.instytutcerebrum.pl .

 

15. Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.elitepolska.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.instytutcerebrum.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 

16. Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.bartoszpudelko.pl

Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.